بسیار مهم در مورد آپدیت – فلش – فارسی سازی Y300 :::