خانه » دانلود » دانلود تمامی فریمورهای ایفون(iPhone Firmwares)
دانلود iPhone Firmwares
iPhone Firmwares1

دانلود تمامی فریمورهای ایفون(iPhone Firmwares)

دانلود تمامی فریمورهای ایفون(iPhone Firmwares)

6S – 6S+ – 6+ – 6 – 5s – 5c – 5 – 4S – 4G – 3Gs – 3G – 2G

تمامی ورژن های رام اصلی برای کل ایفون های موجود در بازار

iPhone Firmwares
iPhone Firmwares Downlowd

شما می توانید تمامی فریمور iPhone Firmwares(رام)های اصلی برای کلیه مدل های آیفون های اپل را در این صفحه دانلود کنید

تمامی این فایل ها نرم افزارهای اصلی است که در سرور اپل قرار گرفته است. لینک دانلود فایل ها بصورت مستقیم و با پشتیبانی

کامل تیم پارسی رام قرار دارد فایل سیستم عامل IPSW مناسب برای ایفون خود را از لیست زیر انتخاب کرده،سپس روی دانلود

کلیک کنید.

باز کردن قفل شبکه ایفون بصورت آنلاین با کمترین قیمت در کمترین زمان ممکن توسط تیم پارسی رام

1.0.0: iPhone1,1_1.0_1A543a_Restore.ipsw (Download)

1.0.1: iPhone1,1_1.0.1_1C25_Restore.ipsw (Download)

1.0.2: iPhone1,1_1.0.2_1C28_Restore.ipsw (Download)

1.1.1: iPhone1,1_1.1.1_3A109a_Restore.ipsw (Download)

1.1.2: iPhone1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw (Download)

1.1.3: iPhone1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw (Download)

1.1.4: iPhone1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw (Download)

2.0.0 (2G): iPhone1,1_2.0_5A347_Restore.ipsw (Download)

2.0.0 (3G): iPhone1,2_2.0_5A347_Restore.ipsw (Download)

2.0.1 (2G): iPhone1,1_2.0.1_5B108_Restore.ipsw (Download)

2.0.1 (3G): iPhone1,2_2.0.1_5B108_Restore.ipsw (Download)

2.0.2 (2G): iPhone1,1_2.0.2_5C1_Restore.ipsw (Download)

2.0.2 (3G): iPhone1,2_2.0.2_5C1_Restore.ipsw (Download)

2.1.0 (2G): iPhone1,1_2.1_5F136_Restore.ipsw (Download)

2.1.0 (3G): iPhone1,2_2.1_5F136_Restore.ipsw (Download)

2.2.0 (2G): iPhone1,1_2.2_5G77_Restore.ipsw (Download)

2.2.0 (3G): iPhone1,2_2.2_5G77_Restore.ipsw (Download)

2.2.1 (2G): iPhone1,1_2.2.1_5H1_Restore.ipsw (Download)

2.2.1 (3G): iPhone1,2_2.2.1_5H11_Restore.ipsw (Download)

3.0.0 (2G): iPhone1,1_3.0_7A341_Restore.ipsw (Download)

3.0.0 (3G): iPhone1,2_3.0_7A341_Restore.ipsw (Download)

3.0.0 (3GS): iPhone2,1_3.0_7A341_Restore.ipsw (Download)

3.0.1 (2G): iPhone1,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw (Download)

3.0.1 (3G): iPhone1,2_3.0.1_7A400_Restore.ipsw (Download)

3.0.1 (3GS): iPhone2,1_3.0.1_7A400_Restore.ipsw (Download)

3.1.0 (2G): iPhone1,1_3.1_7C144_Restore.ipsw (Download)

3.1.0 (3G): iPhone1,2_3.1_7C144_Restore.ipsw (Download)

3.1.0 (3GS): iPhone2,1_3.1_7C144_Restore.ipsw (Download)

3.1.2 (2G): iPhone1,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw (Download)

3.1.2 (3G): iPhone1,2_3.1.2_7D11_Restore.ipsw (Download)

3.1.2 (3GS): iPhone2,1_3.1.2_7D11_Restore.ipsw (Download)

3.1.3 (2G): iPhone1,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw (Download)

3.1.3 (3G): iPhone1,2_3.1.3_7E18_Restore.ipsw (Download)

3.1.3 (3GS): iPhone2,1_3.1.3_7E18_Restore.ipsw (Download)

4.0.0 (3G): iPhone1,2_4.0_8A293_Restore.ipsw (Download)

4.0.0 (3GS): iPhone2,1_4.0_8A293_Restore.ipsw (Download)

4.0.0 (4): iPhone3,1_4.0_8A293_Restore.ipsw (Download)

4.0.1 (3G): iPhone1,2_4.0.1_8A306_Restore.ipsw (Download)

4.0.1 (3GS): iPhone2,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw (Download)

4.0.1 (4): iPhone3,1_4.0.1_8A306_Restore.ipsw (Download)

4.0.2 (3G): iPhone1,2_4.0.2_8A400_Restore.ipsw (Download)

4.0.2 (3GS): iPhone2,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw (Download)

4.0.2 (4): iPhone3,1_4.0.2_8A400_Restore.ipsw (Download)

4.1.0 (3G): iPhone1,2_4.1_8B117_Restore.ipsw (Download)

4.1.0 (3GS): iPhone2,1_4.1_8B117_Restore.ipsw (Download)

4.1.0 (4): iPhone3,1_4.1_8B117_Restore.ipsw (Download)

4.2.1 (3G): iPhone1,2_4.2.1_8C148_Restore.ipsw (Download)

4.2.1 (3GS): iPhone2,1_4.2.1_8C148a_Restore.ipsw (Download)

4.2.1 (4): iPhone3,1_4.2.1_8C148_Restore.ipsw (Download)

4.2.6 (4 CDMA): iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw (Download)

4.3.0 (3GS): iPhone2,1_4.3_8F190_Restore.ipsw (Download)

4.3.0 (4 GSM): iPhone3,1_4.3_8F190_Restore.ipsw (Download)

4.3.1 (3GS): iPhone2,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw (Download)

4.3.1 (4 GSM): iPhone3,1_4.3.1_8G4_Restore.ipsw (Download)

4.3.2 (3GS): iPhone2,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw (Download)

4.3.2 (4 GSM): iPhone3,1_4.3.2_8H7_Restore.ipsw (Download)

4.2.7 (4 CDMA): iPhone3,3_4.2.7_8E303_Restore.ipsw (Download)

4.2.8 (4 CDMA): iPhone3,3_4.2.8_8E401_Restore.ipsw (Download)

4.3.3 (3GS): iPhone2,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw (Download)

4.3.3 (4 GSM): iPhone3,1_4.3.3_8J2_Restore.ipsw (Download)

4.2.9 (4 CDMA): iPhone3,3_4.2.9_8E501_Restore.ipsw (Download)

4.3.4 (3GS): iPhone2,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw (Download)

4.3.4 (4 GSM): iPhone3,1_4.3.4_8K2_Restore.ipsw (Download)

4.2.10 (4 CDMA): iPhone3,3_4.2.10_8E600_Restore.ipsw (Download)

4.3.5 (3GS): iPhone2,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw (Download)

4.3.5 (4 GSM): iPhone3,1_4.3.5_8L1_Restore.ipsw (Download)

5.0 (3GS): iPhone2,1_5.0_9A334_Restore.ipsw (Download)

5.0 (4 GSM): iPhone3,1_5.0_9A334_Restore.ipsw (Download)

5.0 (4 CDMA): iPhone3,3_5.0_9A334_Restore.ipsw (Download)

5.0 (4S): iPhone4,1_5.0_9A334_Restore.ipsw (Download)

5.0.1 (3GS): iPhone2,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw (Download)

5.0.1 (4 GSM): iPhone3,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw (Download)

5.0.1 (4 CDMA): iPhone3,3_5.0.1_9A405_Restore.ipsw (Download)

5.0.1 (4S): iPhone4,1_5.0.1_9A405_Restore.ipsw (Download)

5.0.1 (4S) [9A406]: iPhone4,1_5.0.1_9A406_Restore.ipsw (Download)

5.1.0 (3GS): iPhone2,1_5.1_9B176_Restore.ipsw (Download)

5.1.0 (4 GSM): iPhone3,1_5.1_9B176_Restore.ipsw (Download)

5.1.0 (4 CDMA): iPhone3,3_5.1_9B176_Restore.ipsw (Download)

5.1.0 (4S): iPhone4,1_5.1_9B179_Restore.ipsw (Download)

5.1.1 (3GS): iPhone2,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw (Download)

5.1.1 (4 GSM): iPhone3,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw (Download)

5.1.1 (4 GSM Build 9B208): iPhone3,1_5.1.1_9B208_Restore.ipsw (Download)

5.1.1 (4 CDMA): iPhone3,3_5.1.1_9B206_Restore.ipsw (Download)

5.1.1 (4S): iPhone4,1_5.1.1_9B206_Restore.ipsw (Download)

6.0.0 (3GS): iPhone2,1_6.0_10A403_Restore.ipsw (Download)

6.0.0 (4 GSM): iPhone3,1_6.0_10A403_Restore.ipsw (Download)

6.0.0 (4): iPhone3,2_6.0_10A403_Restore.ipsw (Download)

6.0.0 (4 CDMA): iPhone3,3_6.0_10A403_Restore.ipsw (Download)

6.0.0 (4S): iPhone4,1_6.0_10A403_Restore.ipsw (Download)

6.0.0 (5 GSM): iPhone5,1_6.0_10A405_Restore.ipsw (Download)

6.0.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_6.0_10A405_Restore.ipsw (Download)

6.0.1 (3GS): iPhone2,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw (Download)

6.0.1 (4 GSM): iPhone3,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw (Download)

6.0.1 (4): iPhone3,2_6.0.1_10A523_Restore.ipsw (Download)

6.0.1 (4 CDMA): iPhone3,3_6.0.1_10A523_Restore.ipsw (Download)

6.0.1 (4S): iPhone4,1_6.0.1_10A523_Restore.ipsw (Download)

6.0.1 (5 GSM): iPhone5,1_6.0.1_10A525_Restore.ipsw (Download)

6.0.1 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_6.0.1_10A525_Restore.ipsw (Download)

6.0.2 (5 GSM): iPhone5,1_6.0.2_10A551_Restore.ipsw (Download)

6.0.2 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_6.0.2_10A551_Restore.ipsw (Download)

6.1.0 (3GS): iPhone2,1_6.1_10B141_Restore.ipsw (Download)

6.1.0 (4 GSM): iPhone3,1_6.1_10B144_Restore.ipsw (Download)

6.1.0 (4): iPhone3,2_6.1_10B144_Restore.ipsw (Download)

6.1.0 (4 CDMA): iPhone3,3_6.1_10B141_Restore.ipsw (Download)

6.1.0 (4S): iPhone4,1_6.1_10B142_Restore.ipsw (Download)

6.1.0 (5 GSM): iPhone5,1_6.1_10B143_Restore.ipsw (Download)

6.1.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_6.1_10B143_Restore.ipsw (Download)

6.1.1 (4S): iPhone4,1_6.1.1_10B145_Restore.ipsw (Download)

6.1.2 (3GS): iPhone2,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (Download)

6.1.2 (4 GSM): iPhone3,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (Download)

6.1.2 (4): iPhone3,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (Download)

6.1.2 (4 CDMA): iPhone3,3_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (Download)

6.1.2 (4S): iPhone4,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (Download)

6.1.2 (5 GSM): iPhone5,1_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (Download)

6.1.2 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_6.1.2_10B146_Restore.ipsw (Download)

6.1.3 (3GS): iPhone2,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw (Download)

6.1.3 (4 GSM): iPhone3,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw (Download)

6.1.3 (4): iPhone3,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw (Download)

6.1.3 (4 CDMA): iPhone3,3_6.1.3_10B329_Restore.ipsw (Download)

6.1.3 (4S): iPhone4,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw (Download)

6.1.3 (5 GSM): iPhone5,1_6.1.3_10B329_Restore.ipsw (Download)

6.1.3 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_6.1.3_10B329_Restore.ipsw (Download)

6.1.4 (5 GSM): iPhone5,1_6.1.4_10B350_Restore.ipsw (Download)

6.1.4 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_6.1.4_10B350_Restore.ipsw (Download)

6.1.6 (3GS): iPhone2,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw (Download)

7.0.0 (4 GSM): iPhone3,1_7.0_11A465_Restore.ipsw (Download)

7.0.0 (4 8GB): iPhone3,2_7.0_11A465_Restore.ipsw (Download)

7.0.0 (4 CDMA): iPhone3,3_7.0_11A465_Restore.ipsw (Download)

7.0.0 (4S): iPhone4,1_7.0_11A465_Restore.ipsw (Download)

7.0.0 (5 GSM): iPhone5,1_7.0_11A465_Restore.ipsw (Download)

7.0.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0_11A465_Restore.ipsw (Download)

7.0.1 (5c GSM): iPhone5,3_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw (Download)

7.0.1 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw (Download)

7.0.1 (5s GSM): iPhone6,1_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw (Download)

7.0.1 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.1_11A470a_Restore.ipsw (Download)

7.0.2 (4 GSM): iPhone3,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw (Download)

7.0.2 (4 8GB): iPhone3,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw (Download)

7.0.2 (4 CDMA): iPhone3,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw (Download)

7.0.2 (4S): iPhone4,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw (Download)

7.0.2 (5 GSM): iPhone5,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw (Download)

7.0.2 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw (Download)

7.0.2 (5c GSM): iPhone5,3_7.0.2_11A501_Restore.ipsw (Download)

7.0.2 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.2_11A501_Restore.ipsw (Download)

7.0.2 (5s GSM): iPhone6,1_7.0.2_11A501_Restore.ipsw (Download)

7.0.2 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.2_11A501_Restore.ipsw (Download)

7.0.3 (4 GSM): iPhone3,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw (Download)

7.0.3 (4 8GB): iPhone3,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw (Download)

7.0.3 (4 CDMA): iPhone3,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw (Download)

7.0.3 (4S): iPhone4,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw (Download)

7.0.3 (5 GSM): iPhone5,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw (Download)

7.0.3 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw (Download)

7.0.3 (5c GSM): iPhone5,3_7.0.3_11B511_Restore.ipsw (Download)

7.0.3 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.3_11B511_Restore.ipsw (Download)

7.0.3 (5s GSM): iPhone6,1_7.0.3_11B511_Restore.ipsw (Download)

7.0.3 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.3_11B511_Restore.ipsw (Download)

7.0.4 (4 GSM): iPhone3,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw (Download)

7.0.4 (4 8GB): iPhone3,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw (Download)

7.0.4 (4 CDMA): iPhone3,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw (Download)

7.0.4 (4S): iPhone4,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw (Download)

7.0.4 (5 GSM): iPhone5,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw (Download)

7.0.4 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw (Download)

7.0.4 (5c GSM): iPhone5,3_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw (Download)

7.0.4 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw (Download)

7.0.4 (5s GSM): iPhone6,1_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw (Download)

7.0.4 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.4_11B554a_Restore.ipsw (Download)

7.0.5 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.5_11B601_Restore.ipsw (Download)

7.0.5 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.5_11B601_Restore.ipsw (Download)

6.1.6 (3GS): iPhone2,1_6.1.6_10B500_Restore.ipsw (Download)

7.0.6 (4 GSM): iPhone3,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw (Download)

7.0.6 (4 8GB): iPhone3,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw (Download)

7.0.6 (4 CDMA): iPhone3,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw (Download)

7.0.6 (4S): iPhone4,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw (Download)

7.0.6 (5 GSM): iPhone5,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw (Download)

7.0.6 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw (Download)

7.0.6 (5c GSM): iPhone5,3_7.0.6_11B651_Restore.ipsw (Download)

7.0.6 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.0.6_11B651_Restore.ipsw (Download)

7.0.6 (5s GSM): iPhone6,1_7.0.6_11B651_Restore.ipsw (Download)

7.0.6 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.0.6_11B651_Restore.ipsw (Download)

7.1.0 (4 GSM): iPhone3,1_7.1_11D169_Restore.ipsw (Download)

7.1.0 (4 8GB): iPhone3,2_7.1_11D169_Restore.ipsw (Download)

7.1.0 (4 CDMA): iPhone3,3_7.1_11D167_Restore.ipsw (Download)

7.1.0 (4S): iPhone4,1_7.1_11D167_Restore.ipsw (Download)

7.1.0 (5 GSM): iPhone5,1_7.1_11D167_Restore.ipsw (Download)

7.1.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1_11D167_Restore.ipsw (Download)

7.1.0 (5c GSM): iPhone5,3_7.1_11D167_Restore.ipsw (Download)

7.1.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1_11D167_Restore.ipsw (Download)

7.1.0 (5s GSM): iPhone6,1_7.1_11D167_Restore.ipsw (Download)

7.1.0 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1_11D167_Restore.ipsw (Download)

7.1.1 (4 GSM): iPhone3,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw (Download)

7.1.1 (4 8GB): iPhone3,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw (Download)

7.1.1 (4 CDMA): iPhone3,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw (Download)

7.1.1 (4S): iPhone4,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw (Download)

7.1.1 (5 GSM): iPhone5,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw (Download)

7.1.1 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw (Download)

7.1.1 (5c GSM): iPhone5,3_7.1.1_11D201_Restore.ipsw (Download)

7.1.1 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1.1_11D201_Restore.ipsw (Download)

7.1.1 (5s GSM): iPhone6,1_7.1.1_11D201_Restore.ipsw (Download)

7.1.1 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1.1_11D201_Restore.ipsw (Download)

7.1.2 (4 GSM): iPhone3,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw (Download)

7.1.2 (4 8GB): iPhone3,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw (Download)

7.1.2 (4 CDMA): iPhone3,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw (Download)

7.1.2 (4S): iPhone4,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw (Download)

7.1.2 (5 GSM): iPhone5,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw (Download)

7.1.2 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw (Download)

7.1.2 (5c GSM): iPhone5,3_7.1.2_11D257_Restore.ipsw (Download)

7.1.2 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_7.1.2_11D257_Restore.ipsw (Download)

7.1.2 (5s GSM): iPhone6,1_7.1.2_11D257_Restore.ipsw (Download)

7.1.2 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_7.1.2_11D257_Restore.ipsw (Download)

8.0.0 (4S): iPhone4,1_8.0_12A365_Restore.ipsw (Download)

8.0.0 (5 GSM): iPhone5,1_8.0_12A365_Restore.ipsw (Download)

8.0.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.0_12A365_Restore.ipsw (Download)

8.0.0 (5c GSM): iPhone5,3_8.0_12A365_Restore.ipsw (Download)

8.0.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.0_12A365_Restore.ipsw (Download)

8.0.0 (5s GSM): iPhone6,1_8.0_12A365_Restore.ipsw (Download)

8.0.0 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.0_12A365_Restore.ipsw (Download)

8.0.0 (6+): iPhone7,1_8.0_12A366_Restore.ipsw (Download)

8.0.0 (6): iPhone7,2_8.0_12A365_Restore.ipsw (Download)

8.0.1 (4S): iPhone4,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw (Download)

8.0.1 (5 GSM): iPhone5,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw (Download)

8.0.1 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw (Download)

8.0.1 (5c GSM): iPhone5,3_8.0.1_12A402_Restore.ipsw (Download)

8.0.1 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.0.1_12A402_Restore.ipsw (Download)

8.0.1 (5s GSM): iPhone6,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw (Download)

8.0.1 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw (Download)

8.0.1 (6+): iPhone7,1_8.0.1_12A402_Restore.ipsw (Download)

8.0.1 (6): iPhone7,2_8.0.1_12A402_Restore.ipsw (Download)

8.0.2 (4S): iPhone4,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw (Download)

8.0.2 (5 GSM): iPhone5,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw (Download)

8.0.2 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw (Download)

8.0.2 (5c GSM): iPhone5,3_8.0.2_12A405_Restore.ipsw (Download)

8.0.2 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.0.2_12A405_Restore.ipsw (Download)

8.0.2 (5s GSM): iPhone6,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw (Download)

8.0.2 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw (Download)

8.0.2 (6+): iPhone7,1_8.0.2_12A405_Restore.ipsw (Download)

8.0.2 (6): iPhone7,2_8.0.2_12A405_Restore.ipsw (Download)

8.1.0 (4S): iPhone4,1_8.1_12B411_Restore.ipsw (Download)

8.1.0 (5 GSM): iPhone5,1_8.1_12B411_Restore.ipsw (Download)

8.1.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1_12B411_Restore.ipsw (Download)

8.1.0 (5c GSM): iPhone5,3_8.1_12B411_Restore.ipsw (Download)

8.1.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1_12B411_Restore.ipsw (Download)

8.1.0 (5s GSM): iPhone6,1_8.1_12B411_Restore.ipsw (Download)

8.1.0 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1_12B411_Restore.ipsw (Download)

8.1.0 (6+): iPhone7,1_8.1_12B411_Restore.ipsw (Download)

8.1.0 (6): iPhone7,2_8.1_12B411_Restore.ipsw (Download)

8.1.1 (4S): iPhone4,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw (Download)

8.1.1 (5 GSM): iPhone5,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw (Download)

8.1.1 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw (Download)

8.1.1 (5c GSM): iPhone5,3_8.1.1_12B435_Restore.ipsw (Download)

8.1.1 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1.1_12B435_Restore.ipsw (Download)

8.1.1 (5s GSM): iPhone6,1_8.1.1_12B435_Restore.ipsw (Download)

8.1.1 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1.1_12B435_Restore.ipsw (Download)

8.1.1 (6+): iPhone7,1_8.1.1_12B436_Restore.ipsw (Download)

8.1.1 (6): iPhone7,2_8.1.1_12B436_Restore.ipsw (Download)

8.1.2 (4S): iPhone4,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw (Download)

8.1.2 (5 GSM): iPhone5,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw (Download)

8.1.2 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw (Download)

8.1.2 (5c GSM): iPhone5,3_8.1.2_12B440_Restore.ipsw (Download)

8.1.2 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1.2_12B440_Restore.ipsw (Download)

8.1.2 (5s GSM): iPhone6,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw (Download)

8.1.2 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw (Download)

8.1.2 (6+): iPhone7,1_8.1.2_12B440_Restore.ipsw (Download)

8.1.2 (6): iPhone7,2_8.1.2_12B440_Restore.ipsw (Download)

8.1.3 (4S): iPhone4,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw (Download)

8.1.3 (5 GSM): iPhone5,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw (Download)

8.1.3 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw (Download)

8.1.3 (5c GSM): iPhone5,3_8.1.3_12B466_Restore.ipsw (Download)

8.1.3 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.1.3_12B466_Restore.ipsw (Download)

8.1.3 (5s GSM): iPhone6,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw (Download)

8.1.3 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw (Download)

8.1.3 (6+): iPhone7,1_8.1.3_12B466_Restore.ipsw (Download)

8.1.3 (6): iPhone7,2_8.1.3_12B466_Restore.ipsw (Download)

8.2.0 (4S): iPhone4,1_8.2_12D508_Restore.ipsw (Download)

8.2.0 (5 GSM): iPhone5,1_8.2_12D508_Restore.ipsw (Download)

8.2.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.2_12D508_Restore.ipsw (Download)

8.2.0 (5c GSM): iPhone5,3_8.2_12D508_Restore.ipsw (Download)

8.2.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.2_12D508_Restore.ipsw (Download)

8.2.0 (5s GSM): iPhone6,1_8.2_12D508_Restore.ipsw (Download)

8.2.0 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.2_12D508_Restore.ipsw (Download)

8.2.0 (6+): iPhone7,1_8.2_12D508_Restore.ipsw (Download)

8.2.0 (6): iPhone7,2_8.2_12D508_Restore.ipsw (Download)

8.3.0 (4S): iPhone4,1_8.3_12F70_Restore.ipsw (Download)

8.3.0 (5 GSM): iPhone5,1_8.3_12F70_Restore.ipsw (Download)

8.3.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.3_12F70_Restore.ipsw (Download)

8.3.0 (5c GSM): iPhone5,3_8.3_12F70_Restore.ipsw (Download)

8.3.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.3_12F70_Restore.ipsw (Download)

8.3.0 (5s GSM): iPhone6,1_8.3_12F70_Restore.ipsw (Download)

8.3.0 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.3_12F70_Restore.ipsw (Download)

8.3.0 (6+): iPhone7,1_8.3_12F70_Restore.ipsw (Download)

8.3.0 (6): iPhone7,2_8.3_12F70_Restore.ipsw (Download)

8.4.0 (4S): iPhone4,1_8.4_12H143_Restore.ipsw (Download)

8.4.0 (5 GSM): iPhone5,1_8.4_12H143_Restore.ipsw (Download)

8.4.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.4_12H143_Restore.ipsw (Download)

8.4.0 (5c GSM): iPhone5,3_8.4_12H143_Restore.ipsw (Download)

8.4.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.4_12H143_Restore.ipsw (Download)

8.4.0 (5s GSM): iPhone6,1_8.4_12H143_Restore.ipsw (Download)

8.4.0 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.4_12H143_Restore.ipsw (Download)

8.4.0 (6+): iPhone7,1_8.4_12H143_Restore.ipsw (Download)

8.4.0 (6): iPhone7,2_8.4_12H143_Restore.ipsw (Download)

8.4.1 (4S): iPhone4,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw (Download)

8.4.1 (5 GSM): iPhone5,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw (Download)

8.4.1 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw (Download)

8.4.1 (5c GSM): iPhone5,3_8.4.1_12H321_Restore.ipsw (Download)

8.4.1 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_8.4.1_12H321_Restore.ipsw (Download)

8.4.1 (5s GSM): iPhone6,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw (Download)

8.4.1 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw (Download)

8.4.1 (6+): iPhone7,1_8.4.1_12H321_Restore.ipsw (Download)

8.4.1 (6): iPhone7,2_8.4.1_12H321_Restore.ipsw (Download)

9.0 (4S): iPhone4,1_9.0_13A344_Restore.ipsw (Download)

9.0 (5 GSM): iPhone5,1_9.0_13A344_Restore.ipsw (Download)

9.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.0_13A344_Restore.ipsw (Download)

9.0 (5c GSM): iPhone5,3_9.0_13A344_Restore.ipsw (Download)

9.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.0_13A344_Restore.ipsw (Download)

9.0 (5s GSM): iPhone6,1_9.0_13A344_Restore.ipsw (Download)

9.0 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.0_13A344_Restore.ipsw (Download)

9.0 (6+): iPhone7,1_9.0_13A344_Restore.ipsw (Download)

9.0 (6): iPhone7,2_9.0_13A344_Restore.ipsw (Download)

9.0.1 (4S): iPhone4,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw (Download)

9.0.1 (5 GSM): iPhone5,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw (Download)

9.0.1 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw (Download)

9.0.1 (5c GSM): iPhone5,3_9.0.1_13A404_Restore.ipsw (Download)

9.0.1 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.0.1_13A404_Restore.ipsw (Download)

9.0.1 (5s GSM): iPhone6,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw (Download)

9.0.1 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw (Download)

9.0.1 (6+): iPhone7,1_9.0.1_13A404_Restore.ipsw (Download)

9.0.1 (6): iPhone7,2_9.0.1_13A404_Restore.ipsw (Download)

9.0.2 (4S): iPhone4,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw (Download)

9.0.2 (5 GSM): iPhone5,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw (Download)

9.0.2 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw (Download)

9.0.2 (5s GSM): iPhone6,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw (Download)

9.0.2 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw (Download)

9.0.2 (5c GSM): iPhone5,3_9.0.2_13A452_Restore.ipsw (Download)

9.0.2 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.0.2_13A452_Restore.ipsw (Download)

9.0.2 (6+): iPhone7,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw (Download)

9.0.2 (6): iPhone7,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw (Download)

9.0.2 (6s): iPhone8,1_9.0.2_13A452_Restore.ipsw (Download)

9.0.2 (6s+): iPhone8,2_9.0.2_13A452_Restore.ipsw (Download)

9.1.0 (4S): iPhone4,1_9.1_13B143_Restore.ipsw (Download)

9.1.0 (5 GSM): iPhone5,1_9.1_13B143_Restore.ipsw (Download)

9.1.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.1_13B143_Restore.ipsw (Download)

9.1.0 (5s GSM): iPhone6,1_9.1_13B143_Restore.ipsw (Download)

9.1.0 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.1_13B143_Restore.ipsw (Download)

9.1.0 (5c GSM): iPhone5,3_9.1_13B143_Restore.ipsw (Download)

9.1.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.1_13B143_Restore.ipsw (Download)

9.1.0 (6+): iPhone7,1_9.1_13B143_Restore.ipsw (Download)

9.1.0 (6): iPhone7,2_9.1_13B143_Restore.ipsw (Download)

9.1.0 (6s): iPhone8,1_9.1_13B143_Restore.ipsw (Download)

9.1.0 (6s+): iPhone8,2_9.1_13B143_Restore.ipsw (Download)

9.2.0 (4S): iPhone4,1_9.2_13C75_Restore.ipsw (Download)

9.2.0 (5 GSM): iPhone5,1_9.2_13C75_Restore.ipsw (Download)

9.2.0 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.2_13C75_Restore.ipsw (Download)

9.2.0 (5s GSM): iPhone6,1_9.2_13C75_Restore.ipsw (Download)

9.2.0 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.2_13C75_Restore.ipsw (Download)

9.2.0 (5c GSM): iPhone5,3_9.2_13C75_Restore.ipsw (Download)

9.2.0 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.2_13C75_Restore.ipsw (Download)

9.2.0 (6+): iPhone7,1_9.2_13C75_Restore.ipsw (Download)

9.2.0 (6): iPhone7,2_9.2_13C75_Restore.ipsw (Download)

9.2.0 (6s): iPhone8,1_9.2_13C75_Restore.ipsw (Download)

9.2.0 (6s+): iPhone8,2_9.2_13C75_Restore.ipsw (Download)

9.2.1 (4S): iPhone4,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw (Download)

9.2.1 (5 GSM): iPhone5,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw (Download)

9.2.1 (5 GSM+CDMA): iPhone5,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw (Download)

9.2.1 (5s GSM): iPhone6,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw (Download)

9.2.1 (5s GSM+CDMA): iPhone6,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw (Download)

9.2.1 (5c GSM): iPhone5,3_9.2.1_13D15_Restore.ipsw (Download)

9.2.1 (5c GSM+CDMA): iPhone5,4_9.2.1_13D15_Restore.ipsw (Download)

9.2.1 (6+): iPhone7,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw (Download)

9.2.1 (6): iPhone7,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw (Download)

9.2.1 (6s): iPhone8,1_9.2.1_13D15_Restore.ipsw (Download)

9.2.1 (6s+): iPhone8,2_9.2.1_13D15_Restore.ipsw (Download)

مشاوره رایگان تلگرام

درباره ی masoud keshavarz

با عرض سلام درصورت داشتن هرگونه سوال یا مشکل دوستان میتوانند از طریق تلگرام به شماره 09375966987 درخواست خود را مطرح کنند باتشکر مسعود کشاورز

مطلب پیشنهادی

Galaxy Star-S5282 unlock net

دانلود فایل انلاک شبکه Galaxy Star-S5282

دانلود فایل انلاک شبکه Galaxy Star-S5282دانلود فایل حل مشکل انلاک شبکه Samsung Galaxy Star S5282 بعد از فارسی سازی بهمراه اموزش کامل با لینک مستقیمبهمراه رام ۴ فایل ترمیم برای گوشی های خاموش و هنگ روی ارم