خانه » دانلودصفحه 2

بایگانی بلاگ

دانلود فایل فلش تبلت Q8_KB708_V1.2

دانلود فایل فلش تبلت Q8_KB708_V1.2 دانلود فایل فلاش  کاملا تست شده و فارسی مدل Q8_KB708_V1.2 و q8_kb708 v1.1 پردازشگر A13 بهمراه آموزش فلشاین فایل کاملا تست شده وبدون مشکل لمس میباشدبدون مشکل انتن – پنل اعلان – وهنگ روی ارم

توضیحات بیشتر »

دانلود فایل فلش تبلت چینی KB901 V3.4

دانلود فایل فلش تبلت چینی KB901 V3.4دانلود فایل فلاش کاملا تست شده تبلت چینی با مشخصات KB901 V3.4 و پردازشگر A13 بهمراه آموزشاین فایل کاملا تست شده وبدون مشکل لمس میباشدبدون مشکل انتن – پنل اعلان – وهنگ روی ارم

توضیحات بیشتر »

دانلود فایل فلش INET-86VZ-REV03

دانلود فایل فلش تبلت چینی INET-86VZ-REV03دانلود فایل فلاش کاملا تست شده تبلت چینی itouch i724A با مشخصه INET-86VZ-REV03 و پردازشگر A13 بهمراه آموزشاین فایل کاملا تست شده وبدون مشکل لمس میباشد

توضیحات بیشتر »

دانلود فایل فلش تبلت BAOSCH_A13_V4.0

دانلود فایل فلاش کاملا تست شده تبلت چینی با مشخصات مینی برد BAOSCH_A13_V4.0 پردازشگر A13 بهمراه آموزشاین فایل کاملا تست شده وبدون مشکل لمس میباشدبدون مشکل انتن – پنل اعلان – وهنگ روی ارمکاملا سالم و تست شده

توضیحات بیشتر »

دانلود فایل فلش تبلت چینی ET-86V2G-V1.3

دانلود فایل فلش تبلت چینی ET-86V2G-V1.3دانلود فایل فلاش کاملا تست شده تبلت چینی با مشخصات مینی برد ET-86V2G-V1.3 پردازشگر A13 بهمراه آموزشاین فایل کاملا تست شده وبدون مشکل لمس میباشدبدون مشکل انتن – پنل اعلان – وهنگ روی ارم

توضیحات بیشتر »

دانلود فایل فلش F761K-mainbord-V2.0.0

دانلود فایل فلش تبلت چینی F761K-mainbord-V2.0.0 Topwiseدانلود فایل فلاش کاملا تست شده تبلت چینی با مشخصات مینی برد F761K-mainbord-V2.0.0 Topwise و پردازشگر A13 بهمراه آموزشاین فایل کاملا تست شده وبدون مشکل لمس میباشد

توضیحات بیشتر »

دانلود فایل فلش تبلت چینی A7006T-V1.3

دانلود رام تبلت چینی A7006T-V1.3دانلود فایل فلاش کاملا تست شده تبلت چینی با مشخصات مینی برد A7006T-V1.3 و پردازشگر A13 بهمراه آموزشاین فایل کاملا تست شده وبدون مشکل لمس میباشدبدون مشکل انتن – پنل اعلان – وهنگ روی ارم

توضیحات بیشتر »

دانلود فایل فلش تبلت چینی jsd_et-86v2g-v1.3

دانلود رام تبلت چینی jsd_et-86v2g-v1.3دانلود فایل فلاش تبلت چینی با مشخصه برد jsd_et-86v2g-v1.3 با پردازشگر A13 بهمراه آموزشاین فایل کاملا تست شده وبدون مشکل لمس میباشدبدون مشکل انتن – پنل اعلان – وهنگ روی ارم

توضیحات بیشتر »